یکپارچه‌سازی زیر ساخت‌ها

شرکت فناپ زیرساخت با تکیه بر توانمندی‌های خود و مجموعه هلدینگ فناپ "یکپارچه سازی زیرساخت‌ها" را به عنوان یکی از چهار حوزه اصلی فعالیت خود در نظر گرفته است